Touch By IP_Dot ID

Cilacap Security Cyber Team


Selama kemerdekaan bangsa Palestina beloem diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itoelah bangsa Indonesia berdiri menentang pendjadjahan Israel ( Ir.Soekarno - 1962 )
Permulaan dari perkara islam ini adalah kenabian dan Rahmat. kemudian tegaknya khilafah dan Rahmat. kemudian berlaku pemerintahan (kerajaan kecil-kecil) dan Rahmat. kemudian orang orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan.maka(pada saat seperti itu) hendaklah kalian berjihad. sesungguhnya jihad yang utama adalah ribath. dan sebaik-baik ribath kalian adalah di asqalan. (HR. Thabrani)


Freedom Palestine Save Al Aqsa